Веселин Петров,Съпоставка на текстовете и съставителство- чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова