Съдебно сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз в борбата с трансграничната организирана престъпност

Код на продукта:  
16.00 лв.

Крайна цена с ДДС:Автор: Тодор Коларов
ISBN: 9789542811596
Страници:
Корици:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2012
Бърза поръчка
Не е нужна регистрация. Въведи само телефонен номер и ние ще ви се обадим!

Целта на научното изследване е да се проследят процесите на институционализиране на сътрудничеството, на въвеждане на водещи принципи на това сътрудничество в рамките на ЕС и на създаване на процесуални правила и унифициране на материалноправни норми. С това се доказва основната теза, че сътрудничеството между държавите членки на ЕС в борбата с трансграничната организирана престъпност се намира в процес на развитие и по-нататъшно задълбочаване.


Увод
Предмет • Отделение за "съдебното сътрудничество по наказателни дела" между държавите членки на ЕС

 • Определение за трансгранична организирана престъпност


Източници • Първично право на ЕС

 • Вторично право на ЕС

 • Други актове на ЕС

 • Международни източници

  • Конвенции на Съвета на Европа

  • Конвенции на ООН
Общо историческо развитие на съдебното сътрудничество в ЕС по наказателни дела • Съдебно сътрудничество между държавите членки преди Договора от Маастрихт

 • Съдебно сътрудничество от Маастрихт до Амстердам

 • От Амстердам до Лисабон

 • Лисабонски договор


Институции на ЕС с важна роля при реализирането на съдебното сътрудничество в борбата с трансграничната организирана престъпност • Европейска съдебна мрежа

 • Евроюст

 • Европейска прокуратура


Материалноправни норми • Норми, установяващи дефиниции

 • Норми, установяващи кръг на наказателноотговорни лица

 • Норми, установяващи съставомерни деяния

 • Норми, установяващи наказания


Юридически инструментариум и процесуални норми при реализиране на съдебното сътрудничество в борбата с трансграничната организирана престъпност • Европейска заповед за арест

  • Качествено новите елементи в Рамковото решение за Европейска заповед за арест

  • Транспониране на Рамковото решение за Европейската заповед за арест в държави членки и защита правата на собствените граждани

  • Транспониране на Рамковото решение за Европейска заповед за арест в държави членки и защита правата на човека

  • Сравнение на Европейската заповед за арест с аналогични инструменти • Обезпечаване, събиране и предаване на доказателства

  • Събиране на доказателства

  • Предаване на доказателства

  • Обезпечаване на доказателства

  • Защита правата на човека при обезпечаване, събиране и предаване на доказателства • Обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност

  • Обща характеристика

  • Процедурни особености

  • Защита правата на човека при обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност • Спорове за подсъдност и забрана за двойна наказуемост

  • Уреждане на спорове за подсъдност

  • Принципът "non bis in idem" и защита правата на човека
Заключение
ЛитератираThe purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.