Престъпления от частен характер

Код на продукта:  
17.00 лв.

Крайна цена с ДДС:

Корици: 


Автор: Борис Велчев
ISBN: 9789542816607
Страници: 232
Корици: мека
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2015
Бърза поръчка
Не е нужна регистрация. Въведи само телефонен номер и ние ще ви се обадим!

Книгата е посветена на един от слабо разработените научни проблеми на наказателното право – престъпленията от частен характер. Разгледана е тяхната история от създаването на съвременното наказателно право през 1896 година до наши дни. Направен е анализ на техните конституционни основи в светлината на практиката на Конституционния съд. Разгледани са съставите на всички престъпления от частен характер в НК и са предложени редица идеи за тяхното усъвършенстване, както и за нови престъпления, които могат да бъдат преследвани по тъжба на пострадалия. Книгата разглежда и някои въпроси на теорията, свързани с престъпленията от частен характер, особеностите на наказателното правоотношение при тях и мястото на тези престъпления в наказателната политика на държавата.


 


СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД


Глава първа


ИСТОРИЧЕСКИ И КОНСТИТУЦИОННИ ОСНОВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР


I. ИСТОРИЧЕСКО РАЗБИРАНЕ ЗА ПРЕСТЪП ЛЕ НИЯ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР В БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО


1. Отоманският Наказателен закон и престъпленията от частен характер


2. Престъпления от частен характер в Наказателния закон от 1896 година


3. Престъпления от частен характер в по-късното наказателно право


3.1. По НЗ (НК) от 1951 година


3.2. По НК от 1968 година


4. Някои сравнителноправни бележки


II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР В ЛИТЕРАТУРАТА


III. КОНСТИТУЦИОННИ ОСНОВИ НА ПРЕСТЪП ЛЕ НИЯ ТА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР


Глава втора


ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР В СЪВРЕМЕННОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО


I. КОЛКО ВСЪЩНОСТ СА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ?


II. ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР ПО НК


1. Престъпления против личността от частен характер


1.1. Телесни повреди от частен характер


1.2. Заканата по чл. 144 НК


1.3. Издаването на чужда тайна по чл. 145 НК


1.4. Обидата и клеветата като престъпления от частен характер


1.5. Престъпление то по чл. 148а НК


2. Престъпления против правата на гражданите от частен характер


2.1. Престъплението по чл. 170 НК 2.2. Престъплението по чл. 171, ал. 1 НК


2.3. Престъплението по чл. 172, ал. 2 НК


2.4. Престъплението по чл. 173 НК


3. Престъпления против собствеността от частен характер


3.1. Престъпленията по чл. 216, ал. 4 и ал. 6 НК


3.2. Престъпленията по чл. 217, ал. 1 и ал. 2 НК


3.3. Кражбата, обсебването, измамата и изнудването, когато предмет на престъп ле ние то е частно имущество, ако пострадалият е съпруг, възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до втора степен на виновния или живее с него в едно домакинство или е настойник или попечител на виновния


3.3.1. Кражбата като престъпление от частен характер


3.3.2. Обсебването като престъпление от частен характер


3.3.3. Измамата като престъп ле ние от частен характер


3.3.4. Изнудването като престъп ле ние от частен характер


3.3.5. Други престъпления от частен характер


III. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЧАСТНО-ПУБЛИЧЕН ХАРАКТЕР


1. Престъплението по чл. 133 НК


2. Престъпленията по чл. 135, ал. 1, 3 и 4 НК


3. Престъплението по чл. 139 НК


4. Престъплението по чл. 140 НК


5. Престъплението по чл. 141 НК


6. Престъплението по чл. 174 НК


Глава трета


ВЪПРОСИ НА ТЕОРИЯТА ПРИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР


I. СИСТЕМА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР


II. ОБЩИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР


III. НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРИ ПРЕСТЪП ЛЕ НИЯ ТА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР


IV. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНА ПОЛИТИКА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ DE LEGE FERENDA


ЛИТЕРАТУРАThe purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.