Общият административен акт

Код на продукта:  
24.00 лв.

Крайна цена с ДДС:

Корици: 


Автор: Васил Петров
ISBN: 9789542822974
Страници: 408
Корици: мека
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2017
Бърза поръчка
Не е нужна регистрация. Въведи само телефонен номер и ние ще ви се обадим!

АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО, ПРОБЛЕМЪТ „ВОЛЯ“ И БЪРКАТ ЛИ (СЕ) ПРАВАТА? – д-р Стоян Ставру
ПРЕДГОВОР
УВОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО
§ 1. Въведение
§ 2. Цели, предмет и методи на изследването
ГЛАВА ПЪРВА.
ИСТОРИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРОИЗХОД НА ИНСТИТУТА НА ОБЩИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ
§ 1. Общият административен акт в сравнителноправна перспектива
§ 2. Общият административен акт в българското правно развитие
I. Понятието за общ административен акт в българската административноправна доктрина – исторически преглед
II. Общият административен акт в общата теория на правото и в доктрина на различни правни отрасли у нас
ГЛАВА ВТОРА.
ПОНЯТИЕТО ЗА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО
§ 1. Основи за изграждане на понятието за общ административен акт в българското право
I. Общият административен акт в практиката на Върховния административен съд по АПК
II. Общият административен акт в действащи специални закони
§ 2. Понятие за общ административен акт
I. Общият административен акт и общата теория на правото
II. Единно понятие за общ административен акт
III. Административноправна дефиниция
§ 3. Видове общи административни актове
I. Общи класификации
II. Специални класификации на общите административни актове
§ 4. Разграничения и съпоставки на общия административен акт с други актове на адми нис тра ция та
I. Общият административен акт и финансовият план
II. Общият административен акт и организационният административен акт
III. Общият административен акт и принудителните административни мерки
ГЛАВА ТРЕТА.
ИЗДАВАНЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО АПК
§ 1. Производството за издаване на общи административни актове по Административнопроцесуалния кодекс като производство по защита на колективен интерес
§ 2. Режим на издаване на общи административни актове по АПК
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.
ОСПОРВАНЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД
§ 1. Общи положения на оспорването по административен ред
§ 2. Възникване и упражняване на правото на оспорване. Производство по оспорването по административен ред
§ 3. Правомощия на по-горестоящия административен орган. Актове по оспорването
§ 4. Сроковете за произнасяне на по-горестоящия административен орган
§ 5. Съотношение между производството по оспорване по административен ред и производството по оспорване по съдебен ред
ГЛАВА ПЕТА.
ПРАВОРАЗДАВАТЕЛЕН НАДЗОР НАД ОБЩИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
§ 1. Общи бележки. Първоинстанционно съдебно производство по АПК
§ 2. Право на жалба и правомощие за протест срещу общ административен акт пред съда
§ 3. Производство по оспорването пред първата инстанция
§ 4. Спиране на изпълнението на общия административен акт
§ 5. Основания за оспорване на общи административни актове
§ 6. Съдебното решение по оспорването на първоинстанционния съд
§ 7. Оспорване на общи административ ни актове пред особени юрисдикции
§ 8. Касационно оспорване
§ 9. Отмяна на влязло в сила съдебно решение
ГЛАВА ШЕСТА.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛА С ОСПОРЕНИ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
§ 1. Предварителната изпълнимост на общите административни актове
§ 2. Изпълнение на общи административ ни актове и съдебни решения по дела с предмет оспорени общи административ ни актове
ГЛАВА СЕДМА. ОБЩИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ПО НЯКОИ СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНИ
§ 1. Общият административен акт и устройството на територията
I. Актът за налагане на строителна забрана – правна същност и ред за защита
II. Плановете по ЗУТ като административ ни актове
§ 2. Административни актове условия и общият административен акт
§ 3. Общият административен акт в екологическото право
§ 4. Общият административен акт и актове на плановото извършване на икономическа дейност
§ 5. Общият административен акт и трудовото право
I. Административният акт на министъра на труда и социалната политика по чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда
II. Общият административен акт и правомощието на Министерския съвет да размества почивни дни
ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ
§ 1. Теоретични обобщения
§ 2. Предложения de lege ferenda

БИБЛИОГРАФИЯThe purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.