Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор

Код на продукта:  
23.00 лв.

Крайна цена с ДДС:

Корици: 


Автор: Нина Гевренова
ISBN: 9789542834700
Страници: 360
Корици: Твърда
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2021
Бърза поръчка
Не е нужна регистрация. Въведи само телефонен номер и ние ще ви се обадим!

СЪДЪРЖАНИЕ • Използвани съкращения.....................................................................11

 • Предговор..............................................................................................13

 • Глава 1 - Необходимо съдържание на трудовия договор...........................................................................17
  1.1. Белези на необходимото съдържание ......................................17
  1.2. Предпоставки за наличие на необходимо съдържание..............................................................22
  1.3. Специфика на предпоставките за наличие на необходимо съдържание на трудовия договор...........................27
  1.4. Видове необходимо съдържание на трудовия договор..........................................................................43
  1.4.1. Същинско необходимо съдържание на трудовия договор.............................................44
  1.4.2. Несъщинско необходимо съдържание на трудовия договор.............................................45
  1.4.3. Сравнение между същинското и несъщинското необходимо съдържание на трудовия договор....................................46


 • Глава 2 - Наименование на длъжността..........................................................52
  2.1. Правна уредба на наименованието на длъжността..................52
  2.2. Правна същност на длъжността и на нейното наименование..............................................................56
  2.3. Предмет на договаряне .............................................................68
  2.4. Граници на договорната свобода...............................................76
  2.5. Значение на липсата на договорна клауза ...............................83
  2.6. Значение на договореното наименование на длъжността ..........................................................84


 • Глава 3 - Вид и граници на мястото на работа..............................................96
  3.1. Правна уредба.............................................................................96
  3.2. Правна същност на мястото на работа.....................................97
  3.3. Видове място на работа ..........................................................108
  3.4. Предмет на договаряне.............................................................115
  3.5. Граници на договорната свобода .............................................117
  3.5.1. Граници на договорната свобода по отношение на мобилното място на работа .......................117
  3.5.2. Граници на договорната свобода по отношение на постоянното място на работа ................... 122
  3.6. Значение на липсата на договорни клаузи ............................ 128
  3.7. Значение на договорения вид и граници на мястото на работа .................................................... 131


 • Глава 4 - Вид и продължителност на работното време........................................................................... 137
  4.1. Правна уредба.......................................................................... 137
  4.2. Видове работно време с оглед неговата продължителност ............................................................ 142
  4.3. Правна същност на продължителността на работното време......................................................................... 148
  4.4. Предмет на договаряне............................................................ 154
  4.4.1. Предмет на договаряне при пълно работно време........................................................ 155
  4.4.2. Предмет на договаряне при непълно работно време.................................................... 162
  4.5. Граници на договорната свобода ........................................... 163
  4.5.1. Граници по отношение на вида на работното време.................................................... 163
  4.5.2. Граници по отношение на продължителността на пълното работно време............... 167
  4.5.3. Граници по отношение на продължителността на непълно работно време............... 169
  4.6. Значение на липсата на договорна клауза ............................. 170
  4.7. Значение на договорените вид и продължителност на работното време....................................... 173


 • Глава 5 - Система за заплащане и размер на основното трудово възнаграждение.......................................181
  5.1. Правна уредба на системата за заплащане и размера на основното трудово възнаграждение....................... 181
  5.1.1. Терминологични уточнения.......................................... 181
  5.1.2. Правна уредба в държавните източници на трудовото право .............................................. 183
  5.1.3. Правна уредба в недържавните източници на трудовото право .............................................. 184
  5.2. Правна същност на основното възнаграждение...............................................................................191
  5.3. Правна същност на системата за заплащане на основното възнаграждение ................................ 196
  5.4. Предмет на договаряне............................................................ 202
  5.5. Граници на договорната свобода............................................ 208
  5.5.1. Граници по отношение на вида на системата за заплащане ....................................... 208
  5.5.2. Граници по отношение на размера на основното възнаграждение............................................... 208
  5.5.3. Граници при повременната система за заплащане ............................................................. 209
  5.5.4. Граници при сделната система на заплащане.............. 216
  5.5.5. Граници при смесената система на заплащане............ 218
  5.6. Значение на липсата на договорните клаузи ......................... 219
  5.7. Значение на договорения вид на системата за заплащане ............................................................ 222
  5.8. Значение на договорения размер на основното възнаграждение/разценка........................................ 225


 • Глава 6 - Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит......................................... 229
  6.1. Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.......................................... 229
  6.2. Правна уредба.......................................................................... 234
  6.2.1. Правна уредба в държавните източници ..................... 234
  6.2.2. Правна уредба във вътрешните правила ..................... 238
  6.2.3. Правна уредба в колективния трудов договор............. 246
  6.3. Правна същност....................................................................... 249
  6.4. Предмет на договаряне............................................................ 252
  6.5. Граници на договорната свобода ........................................... 257
  6.5.1. Граници по отношение на размера на процента
  за всяка година трудов стаж и професионален опит ............ 257
  6.5.2. Граници по отношение на основанието, момента на възникване, размера и периода на увеличаване........................................................................ 261
  6.6. Значение на липсата на договорни клаузи ............................ 264
  6.7. Значение на договореното основание, момент на възникване, размер и период за увеличение на размера на допълнителното възнаграждение....267 • Глава 7 - Периодичност на изплащане на основното и допълнителните възнаграждения с постоянен характер....................................................................... 270
  7.1. Правна уредба ......................................................................... 270
  7.1.1. Правна уредба в държавните източници...................... 270
  7.1.2. Правна уредба в недържавните източници ................. 271
  7.2. Правна същност....................................................................... 273
  7.3. Предмет на договаряне ........................................................... 273
  7.4. Граници на договорната свобода............................................ 277
  7.5. Значение на липсата на договорни клаузи ............................ 280
  7.6. Значение на договорните клаузи относно периодичното изплащане на основното и допълнителните възнаграждения с постоянен характер .......... 282 • Глава 8 - Размер на основния, удължения и допълнителния платен годишен отпуск................................... 284
  8.1. Правна уредба ......................................................................... 284
  8.1.1. Правна уредба в държавните източници...................... 284
  8.1.2. Правна уредба в колективния трудов договор ............ 285
  8.2. Правна същност....................................................................... 288
  8.3. Предмет на договаряне ........................................................... 294
  8.4. Граници на договорната свобода ........................................... 297
  8.5. Значение на липсата на договорната клауза .......................... 300
  8.6. Значение на договорения размер на основния, удължения и допълнителния платен годишен отпуск................................................................... 303 • Глава 9 - Срок на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение ...................................................... 305
  9.1. Правна уредба.......................................................................... 305
  9.1.1. Правна уредба в държавните източници ..................... 305
  9.1.2. Правна уредба в недържавните източници ................. 307
  9.2. Правна същност на срока на предизвестие .......................... 312
  9.3. Предмет на договаряне ........................................................... 319
  9.4. Граници на договорната свобода ........................................... 326
  9.5. Значение на липсата на договорна клау за ............................ 332
  9.6. Значение на договорения срок на предизвестието ............... 334


 • Заключение ........................................................................................ 337

 • Библиография....345

 • Предметен указателThe purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.