Закон за задълженията и договорите VI/2021 - Сборник нормативни актове - предстоящо

Код на продукта:  
3.00 лв.

Крайна цена с ДДС:

Корици: 


Автор:
ISBN: 9789542835905
Страници: 84
Корици: Мека
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2021
Бърза поръчка
Не е нужна регистрация. Въведи само телефонен номер и ние ще ви се обадим!

Съдържание:

ОБЩА ЧАСТ
..........................................................................9 • I. Основни правила................................................................9

 • II. Източници на задълженията...........................................9
  1. Актове за планиране и регулиране на народното стопанство ...................................................9
  2. Договори........................................................................10
  3. Едностранни волеизявления........................................18
  4. Непозволено увреждане...............................................18
  5. Неоснователно обогатяване.........................................19
  6. Водене чужда работа без пълномощие.......................20

 • III. Действия на задълженията..........................................21
  1. Изпълнение ...................................................................21
  2. Неизпълнение ...............................................................24
  3. Забава на кредитора .....................................................28

 • IV. Прехвърляне на вземания и задължения ..................29

 • V. Погасяване на задълженията ........................................31
  1. Прихващане, подновяване и опрощаване ..................31
  2. Погасителна давност....................................................32

 • VI. Особени видове задължения........................................34
  1. Солидарни задължения................................................34
  2. Неделими задължения..................................................36
  3. Задължения с право на избор ......................................36

 • VII. Обезпечение на вземанията .......................................37
  1. Общи правила ...............................................................37
  2. Привилегия ...................................................................38
  3. Поръчителство..............................................................40
  4. Залог и ипотека.............................................................426


ОСОБЕНА ЧАСТ.................................................................50 • I. Продажба............................................................................50
  1. Общи правила ...............................................................50
  2. Задължения на продавача ............................................51
  3. Задължения на купувача ..............................................54
  4. Особени правила за някои продажби..........................54

 • II. Замяна ...............................................................................57

 • III. Дарения ...........................................................................57

 • IV. Наем на вещи..................................................................58

 • V. Заем.....................................................................................61

 • VI. Заем за послужване .......................................................62

 • VII. Влог.................................................................................63

 • VIII. Договор за изработка .................................................64

 • IX. Издателски договор, договор за публично изнасяне и договор за сценарио .................67

 • X. Договор за поръчка.........................................................67

 • XI. Комисионен договор......................................................69

 • XII. Спедиционен договор ..................................................70

 • XIII. Договор за превоз........................................................70

 • XIV. Договор за застраховка...............................................70

 • XV. Дружество.......................................................................70

 • XVI. Спогодба .......................................................................72

 • XVII. Публично обещание за награда ..............................72

 • XVIII. Запис на заповед, менителница и чек..................73
  1. Запис на заповед ...........................................................73
  2. Менителница.................................................................73
  3. Общи разпоредби .........................................................73
  4. Чек..................................................................................737


ЧАСТ ТРЕТА • ПРИЛОЖИМО ПРАВО КЪМ ДОГОВОРИ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ....................................74

 • ИЗМЕНЕНИЯ НА ДРУГИ ЗАКОНИ...............................74

 • I. По Закона за гражданското съдопроизводство...........74

 • II. По Закона за привилегиите и ипотеките....................75

 • Преходни правила ..................................................................76

 • Заключителни разпоредби.....................................................77

 • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнениена Търговския закон .........................................................77

 • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за частните съдебни изпълнители...............77

 • Преходни и Заключителни разпоредбикъм Закона за концесиите ................................................77

 • Преходни и Заключителни разпоредби към Гражданския процесуален кодекс ...........................77

 • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс .............................78

 • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за концесиите ................................................79

 • Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите ........................................79

 • Релевантни актовеот Европейското законодателство...................................8The purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.