Военни престъпления

Код на продукта:  
13.20 лв. 15.00 лв.

Крайна цена с ДДС:

Корици: 


Автор: Пламен Петков
ISBN: 9789542813798
Страници: 228
Корици: меки корици
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2013
Бърза поръчка
Не е нужна регистрация. Въведи само телефонен номер и ние ще ви се обадим!

Книгата се състои от въведение, четири глави, включващи тринадесет параграфа и списък на използваната литература.

В първата глава „Характеристика на законодателството, предвиждащо наказателна отговорност за военни престъпления“ се разглежда и определя същността на военнонаказателното законодателство, както и се разкрива мястото му в системата на българското наказателно право. При направения историко-правен и сравнителноправен анализ е разгледан и обобщен опитът, свързан с развитието на военнонаказателното законодателство.


Втората глава „Понятие, характеристика и система на военните престъпления“ е посветена на изследването на общотеоретичните основания на наказателната отговорност за извършени военни престъпления, понятието за военното престъпление, неговия родов обект, обективна страна, субект, субективна страна, наказуемост, другите особености на военните престъпления и системата на военните престъпления.


В третата глава „Военни престъпления, извършени в мирно време“ са разгледани военните престъпления, извършени в мирно време.


В четвъртата глава „Военни престъпления, извършени във военно време или в бойна обстановка“ са разгледани военните престъпления, извършени във военно време или в бойна обстановка, или при участие в мисия или операция извън страната и военните престъпления във връзка с военни действия.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ

Глава първа
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, ПРЕДВИЖДАЩО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
§ 1. Наказателноправна характеристика и анализ на наказателното законодателство за военните престъпления
§ 2. Създаване и развитие на българското военнонаказателно законодателство
§ 3. Сравнителноправен анализ на военнонаказателното законодателство в другите държави

Глава втора
ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И СИСТЕМА НА ВОЕННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
§ 1. Понятие за военно престъпление
§ 2. Характеристика на военните престъпления
І. Родов обект на военните престъпления
ІІ. Обективна страна на военните престъпления
ІІІ. Субект на военните престъпления
ІV. Субективна страна на военните престъпления
V. Наказуемост при военните престъпления
VІ. Други особености на военните престъпления
§ 3. Система на военните престъпления

Глава трета
ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ В МИРНО ВРЕМЕ
§ 1. Престъпления против подчинеността и военната чест
І. Обща характеристика на престъпленията против подчинеността и военната чест
ІІ. Неизпълнение на заповед
ІІІ. Заплашване на началник или военно длъжностно лице, изпълняващо задължение по военната служба, съпротива или принуда по отношение на началник или военнодлъжностно лице, изпълняващо задължение по военната служба
ІV. Насилствени действия по отношение на началник или военно длъжностно лице, изпълняващо задължение
V. Обида и клевета между военнослужещи или държавни служители в структурните звена на МВР
VІ. Нарушаване на уставните правила за взаимоотношенията между военнослужещите
§ 2. Отклонение от военна служба
І. Обща характеристика на отклоненията от военна служба
ІІ. Отклонение от военната служба. Самоволно напускане на частта или мястото на службата или неявяване на служба
ІІІ. Отклонение от задължение по военна служба чрез симулиране на болест, подправка на документ или друг измамлив начин.
Отклонение от задължение по военна служба чрез разстройство на здравето (членовредителство)
ІV. Отказ от изпълнение на задължения по военната служба или системно отклонение от изпълнението им
V. Отклонение от военна служба с намерение да се напуснат пределите на страната без разрешение на надлежните органи
§ 3. Длъжностни престъпления
I. Обща характеристика на военнодлъжностните престъпления
II. Злоупотреба с власт или със служебно положение, неизпълнение на задължения по служба или превишаване на власт
III. Нарушаване или неизпълнение на служебни задължения по непредпазливост
§ 4. Престъпления против караулната, постовата, патрулната, вътрешната и граничната служба
I. Обща характеристика и система на престъпленията против караулната, постовата, патрулната, вътрешната и граничната служба
II. Престъпления против караулната, постовата или патрулната служба
III. Нарушения на установените правила по наблюдението и оповестяването във връзка с осигуряване на противовъздушната, противоатомната, противохимическата отбрана, както и отбраната на водното пространство
IV. Нарушения на вътрешната служба
V. Нарушения на граничната служба
§ 5. Други военни престъпления
І. Разгласяване на военна тайна – 393 НК
ІІ. Престъпление против реда за опазването на военното имущество – 395 НК

Глава четвърта
ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ВЪВ ВОЕННО ВРЕМЕ ИЛИ В БОЙНА ОБСТАНОВКА
§ 1. Военни престъпления, извършени във военно време или в бойна обстановка, или при участие в мисия или операция извън страната
§ 2. Военни престъпления във връзка с военни действия
І. Престъпления, отнасящи се до водене на военните действия – чл. 398–400 НК
ІІ. Престъпления, отнасящи до пребиваване в плен
ІІІ. Престъпни отнемания на вещи и имущество по време на военни действия

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРАThe purchased item is sent by the seller to Vestiaire Collective so that the item can be checked by our team of experts at Paris. Once declared compliant, the item will then be shipped to your delivery address.
Items purchase from an individual seller are neither refundable nor exchangeable. If you are not happy with your item, you may resell the item without commission. The item will be relisted at the purchase price and only a handling fee will be deducted.